1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu http://mywellmax.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické osoby (ďalej len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke http://mywellmax.sk a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.2  Predávajúcim sa podľa týchto VOP rozumie spoločnosť  Good Life Consulting s. r. o., IČO: 47 737 689, DIČ: 2024088484 so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 98610/B (ďalej len „predávajúci“ alebo „GLC s. r. o.“).

1.3 Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom www.mywellmax.sk medzi predávajúcim a zákazníkom. Všetky vzťahy medzi Good Life Consulting s. r. o. a zákazníkom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.4  Obchodný vzťah medzi spoločnosťou GLC s. r. o. a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán. Vytvorením objednávky zákazník potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito VOP, úplne im rozumie a súhlasí s nimi.

 1. Spôsob objednávania

 2.1 Základným spôsobom objednávania tovaru alebo služieb poskytovaných  GLC s. r. o. je elektronická objednávka zákazníka. Zákazník si môže cez e-shop na www.mywellmax.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo “PRIDAŤ DO KOŠÍKA”. Po stlačení tlačidla “PRIDAŤ DO KOŠÍKA” sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie a úpravu.

2.2 Pred odoslaním objednávky sa zákazníkovi zobrazí všetok tovar v košíku, cena tovaru, množstvo jednotlivých položiek (počet kusov), konečná suma tovaru uloženého v košíku. Cena tovaru sa zobrazuje vrátane DPH a ak je zákazník spotrebiteľom, tak aj ďalšie povinné informácie podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

2.5 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený s hlavnými vlastnosťami tovaru a/alebo služieb, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar.

2.6  Objednávka bude po jej vytvorení zaregistrovaná v systéme GLC s. r. o., o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu spotrebiteľa na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až po preverení objednávky zákazníka odoslaním ďalšieho e-mailu, ktorého predmetom bude akceptácia objednávky (ďalej len „akceptovanie objednávky“), a to za podmienok uvedených na stránke http://mywellmax.sk, v týchto VOP a v Reklamačnom poriadku.

2.7 Náležitosti objednávky zákazníka sú spravidla: identifikačné údaje zákazníka, špecifikácia tovaru, objednané množstvo, miesto dodania tovaru, spôsob dopravy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

 1. Platobné podmienky

 3.1 Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

3.2 Zákazník môže využiť tieto platobné metódy na úhradu ceny tovaru:

– platba v hotovosti do 5 000 eur alebo platobnou kartou v mieste a čase prevzatia tovaru prostredníctvom platobného terminálu na výdajnom mieste (platobnou kartou), samostatne uvedenom predávajúcim,

– platba vopred bankovým prevodom,

– platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line). Používateľ, ktorý je zároveň zákazníkom, má možnosť zaplatiť kartami Visa, MasterCard, Maestro, vydanými akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Pri zvolení takého spôsobu platby zákazník vyplní objednávkový formulár, kde uvedie svoje osobné údaje, potvrdí druh a množstvo objednaného tovaru a po kliknutí na tlačidlo „Zaplatiť“ bude presmerovaný na internetovú stránku banky, kde v chránenom prostredí zadá údaje karty (jej číslo, CVC kód a platnosť) a potvrdí sumu v EUR. Následne dostane notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné po odoslaní objednávky spätne meniť.

3.3 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom obchodníka ako predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na zákazníka ako kupujúceho momentom prevzatia tovaru.

3.4 Spoločnosť GLC s. r. o. si vyhradzuje právo ponúknuť zákazníkovi v e-shope http://mywellmax.sk  vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

 1. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1 Spoločnosť GLC s. r. o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny. Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré GLC s. r. o. nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci); v takom prípade sa uplatní postup podľa nasledujúceho odseku.

4.2 Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady ceny (alebo jej časti, ak sa podľa dohodnutých podmienok má podľa objednávky platiť vopred len časť ceny; ďalej len „preddavok“) na účet spoločnosti GLC s. r. o., na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť GLC s. r. o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode spoločnosti GLC s. r. o. a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť GLC s. r. o. sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky, pokiaľ sa GLC s. r. o. a zákazník nedohodnú inak.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 5.1 Spoločnosť GLC s. r. o. je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak na tovare boli vykonané také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností GLC s. r. o. vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. GLC s. r. o. je povinná o tejto skutočnosti okamžite informovať zákazníka a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený zákazníkom.

5.2 Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom. Odskúšať v žiadnom prípade neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

5.3 Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne si splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení § 3 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

5.4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí zákazník urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov, alebo písomnou formou vo forme vyplneného formulára (pozri nižšie).

5.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky a dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy.

5.6 V prípade, že zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy a GLC s. r. o.  vráti zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri úhrade ceny objednávky, pokiaľ sa GLC s. r. o. a zákazník nedohodnú inak.

5.7 V súlade so zákonom zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 2. b) poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, (najmä zaslaním e-mailu alebo SMS správy na e-mailový alebo telefonický kontakt uvedený v objednávke), ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník pred začatím poskytovania elektronického obsahu vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.Za elektronický obsah sa na účely týchto VOP považujú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe.  Pri poskytovaní elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči (napr. vo forme zaslania aktivačného kľúča, prihlasovacieho kódu a pod.) zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že od okamihu poskytnutia elektronického obsahu na e-mail alebo formou SMS správy na e-mailový alebo telefonický kontakt uvedený v objednávke stráca nárok na odstúpenie od zmluvy a súhlasí s poskytnutím tohto obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.8 Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci si včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 6.Duševné vlastníctvo

6.1 Akékoľvek používanie názvu webového portálu MyWellmax.sk a jeho dizajnových prvkov bez predchádzajúceho písomného súhlasu GLC s. r. o. je zakázané.

6.2 Používanie materiálov uverejnených na www.myWellmax.sk, reprodukcia a distribúcia akýmikoľvek prostriedkami vrátane uverejnenia prostredníctvom internetu, verejného zobrazovania, sprístupňovania verejnosti, kopírovania (úplného a čiastočného) je zakázané, ak prevádzkovateľ webového portálu výslovne a jednoznačne neuviedol písomný súhlas s takýmto konaním.

6.3 Na získanie súhlasu na použitie diel uverejnených na www.mywellmax.sk je potrebné kontaktovať GLC s. r. o. prostredníctvom spätnej väzby alebo odoslať e-mail na elektronickú adresu GLC s. r. o.

6.4 Za porušenie autorských a výhradných práv je stanovená trestná a občianskoprávna zodpovednosť. Spoločnosť GLC s. r. o. sa môže domáhať ochrany autorského práva, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah a uplatňovať nároky najmä v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona a zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona.

 7.Záverečné ustanovenia

 7.1 Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

7.2 Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie VOP, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia VOP na stránke www.mywellmax.sk. Predávajúci je oprávnený v primeranom rozsahu tieto VOP jednostranne zmeniť a doplniť, najmä z dôvodu zmien a doplnení právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich napr. komunikáciu predávajúceho so zákazníkom, možnosti a spôsoby uzatvárania kúpnych zmlúv, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien služieb poskytovaných predávajúcim. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi VOP platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.

7.3 Práva vznikajúce zákazníkovi z vadného plnenia a záručné podmienky sa riadia platnou právnou úpravou a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti GLC s. r. o., ktorý je dostupný na www.mywellmax.sk. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok a ustanoveniami Reklamačného poriadku, budú mať prednosť ustanovenia Reklamačného poriadku.

7.4 Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi týmito VOP a právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Z. z. Občianskym zákonníkom, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

7.5 Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí VOP.

7.6 Na účely akejkoľvek komunikácie s predávajúcim je zákazník povinný použiť kontaktné údaje uvedené na stránke www.mywellmax.sk.

7.7 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 4. 2020.

 1. Rozhodné právo

 Pri rozhodovaní o tom, ktorý právny predpis môže byť použitý vo vzťahu medzi predávajúcim a zákazníkom, sa treba riadiť nasledujúcim:

8.1 Pri uzatváraní kúpnej zmluvy sa právne vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom neupravené týmito VOP riadia právnym poriadkom, kde je sídlo predávajúceho. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy sa právne vzťahy medzi zákazníkom/spotrebiteľom s obvyklým miestom pobytu na území Slovenskej republiky, Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a predávajúcim neupravené týmito VOP riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, ibaže právo, ktoré by bolo inak rozhodné, poskytuje zákazníkovi lepšiu ochranu jeho práv.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)
podľa zákona č. 102/2014 Z. z.  

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

ADRESA A SÍDLO PREDAJCU

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Dátum objednania/dátum prijatia*:  

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:  

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

(Znenie a účinnosť od 1. 4. 2020)

 1. Úvodné ustanovenia
 • Spoločnosť Good Life Consulting s. r. o. (skrátene „GLC s. r. o.“), IČO: 47 737 689, DIČ: 2024088484 so sídlom na: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 98610/B (ďalej len „predávajúci“) týmto Reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť.
 • Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je každá fyzická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/-ov alebo služby/-žieb) podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach.

1.4. Reklamačným poriadkom sa upravujú práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou, odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z chýb zakúpeného tovaru.

1.5. Predávajúci poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím zmluvy informácie o cene, spôsobe dopravy, úhrady,  lehoty dodania (parametre tovaru si určuje kupujúci sám v objednávkovom formulári) a poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

1.6. Tento Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na webovom sídle spoločnosti Good Life Consulting s. r. o. www.mywellmax.sk.

1.7. Uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu predávajúceho sa tento Reklamačný poriadok stáva súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi zákazníkom a predávajúcim. V prípade rozporu medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.

 1. Dodacie podmienky
 • Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto, ktoré kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.
 • Ak nie je písomne dohodnuté inak, po akceptovaní predávajúcim objednávky, predávajúci sa v lehote 3 pracovných dní zaväzuje odoslať na emailovú adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke, aktivačný kód príslušnej licencie.

2.3. Tovar nie je k dispozícii k osobnému odberu.

2.4.  Vlastnícke právo na výrobok prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny v plnej výške a prijatím aktivačného kódu na ním uvedenú emailovú adresu v elektronickej objednávke.

 • Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
 1. Všeobecné podmienky reklamácie

 Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady v GLC s. r. o. je zákazník povinný:

 1. a) predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v GLC s. r. o.,
 2. b) poskytnúť súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu povereným pracovníkom v GLC s. r. o. a podpisom vyjadriť súhlas s jeho obsahom.
 1. Osobitné podmienky reklamácie elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči
 • V prípade reklamácie elektronického obsahu poskytnutého zákazníkovi inak, ako na hmotnom nosiči, platia ustanovenia tohto Reklamačného poriadku primerane. Ak ide o reklamáciu elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ktorého poskytovateľom nie je spoločnosť GLC s. r. o., GLC s. r. o. nezodpovedá za vady vzniknuté pri poskytovaní tohto elektronického obsahu; za funkčnosť elektronického obsahu zodpovedá osoba, ktorá predmetný elektronický obsah takýmto spôsobom dodala. Spoločnosť GLC s. r. o. poskytne akúkoľvek nevyhnutnú súčinnosť pri sprostredkovaní vybavenia reklamácie pre zákazníka od tejto tretej osoby.
 • Pri reklamácii zariadenia umožňujúceho ukladanie dát je zodpovednosťou zákazníka prijať opatrenia, aby nemohlo dôjsť k strate jeho dát alebo neoprávnenému prístupu k nim. GLC s. r. o. nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach na ukladanie dát, odovzdaných zákazníkom GLC s. r. o..
 1. Záruka
 • Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba (24 mesiacov), s výnimkou, ak:
 1. a) je zákonom stanovená na určité druhy tovaru iná dĺžka záručnej doby alebo;
 2. b) predávajúci alebo výrobca stanoví na určitý tovar inú záručnú dobu.
 • Záručná doba začína plynúť v momente prevzatia tovaru kupujúcim. Trvanie záruky je spravidla uvedené v záručnom liste alebo v inom vyhlásení predávajúceho; ak nie je k tovaru dodaný záručný list, uplatňuje kupujúci práva z vád tovaru na základe dokladu o kúpe tovaru (faktúry) vydaného predávajúcim.
 • Záruka zaniká:
 1. a) uplynutím záručnej doby;
 2. b) neodbornou inštaláciou alebo iným uvedením do prevádzky, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, uvedenej v príslušnej dokumentácii, s výnimkou prípadu, keď sú pokyny v návode na použitie nesprávne.
 • Záruka sa nevzťahuje na:
 1. a) vady vzniknuté nevhodným používaním tovaru, ak viedlo k jeho poškodeniu;
 2. b) vady vzniknuté v dôsledku poškodenia tovaru prírodnými živlami (napr. zásah bleskom, povodne) alebo v dôsledku elektrického prepätia v sieti;
 3. c) vady vzniknuté v dôsledku pôsobenia iných vonkajších udalostí, ku ktorým došlo po prechode nebezpečenstva škody na veci (čl. 2.4.) na kupujúceho, ak neboli spôsobené samotným predávajúcim.
 • Záruka v prípade zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadi zárukou poskytovanou výrobcom alebo distribútorom tovaru. Dĺžku záručnej doby tovaru v prípade zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, uvedie na vyžiadanie predávajúci. Ak distribútor alebo výrobca poskytuje záruku zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, uplatní sa článok 5 primerane.
 1. Spôsob vybavenia reklamácie
 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej doby sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, všetky zákony v platnom a účinnom znení. Pri predĺženej záručnej dobe sa reklamácie riadia výhradne Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto reklamačným poriadkom.
 • Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho, a to vždy s podrobným opisom vady a dokladmi o kúpe tovaru.
 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa), t. j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
 • Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 • Predávajúci vydá kupujúcemu/spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie sa požaduje, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.6. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží od kupujúceho, ktoré z týchto práv si uplatní. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.

7.     Zodpovednosť za vady

Spoločnosť Good Life Consulting s. r. o. upozorňuje, že

 • informácie uvedené na www.mywellmax.sk sú sčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia,

    je oprávnená kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby opísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu,

   nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy)
podľa zákona č. 102/2014 Z. z.

 Oznámenie o odstúpení od zmluvy

ADRESA A SÍDLO PREDÁVAJÚCEHO

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Dátum objednania/dátum prijatia*:

 Meno a priezvisko kupujúceho:

 Adresa kupujúceho:

 Podpis kupujúceho  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies

Týmito pravidlami ochrany osobných údajov sa upravuje spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Good Life Consulting s. r. o., IČO: 47 737 689, DIČ: 2024088484 so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 98610/B ako predávajúci (ďalej len „GLC s. r. o.“), v súvislosti s využívaním e-shopu spoločnosti GLC s. r. o.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môže spoločnosť GLC s. r. o. v budúcnosti zmeniť a doplniť s cieľom zefektívniť ochranu osobných údajov zákazníkov spoločnosti GLC s. r. o. Aktuálnu verziu nájdete vždy na webovom sídle spoločnosti GLC s. r. o.

Rozsah spracovania osobných údajov

Spoločnosť GLC s. r. o. spracováva len tie osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné

 • v súvislosti s využívaním e-shopu GLC s. r. o.,
 • pri poskytovaní ďalších služieb našim zákazníkom.

Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • adresa trvalého bydliska,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • platobné údaje,
 • IP adresa,
 • údaje o vyhľadávaní na internete,
 • história objednávok,
 • lokalizácia,
 • údaj o koncovom zariadení,
 • údaje o sociálnych médiách.

 Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť GLC s. r. o. spracováva osobné údaje svojich zákazníkov na nasledovné účely:

 • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť GLC s. r. o. so svojím zákazníkom,
 • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
 • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti GLC s. r. o. a službách, ktoré im spoločnosť GLC s. r. o. poskytla,
 • marketingové účely s cieľom informovania zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti GLC s. r. o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov),
 • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť GLC s. r. o. z právnych predpisov (napr. reklamácie tovaru a služieb).

 Právny základ spracovania osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov je, rovnako ako uzatvorenie zmluvy s nami, dobrovoľné. Osobné údaje spracováva spoločnosť GLC s. r. o.

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti GLC s. r. o. (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 1. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou GLC s. r. o. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 1. Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) – ide najmä, ale nie výhradne o:

reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

 Niektoré údaje sú však nevyhnutné na splnenie zákonných povinností podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, pri uzatvorení kúpnej zmluvy alebo pri doručovaní tovaru, bez ktorých nedokážeme poskytnúť naše služby alebo dodať tovar.

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť GLC s. r. o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov obmedzený čas.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť GLC s. r. o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou GLC s. r. o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 1. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti GLC s. r. o. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť GLC s. r. o. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 1. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

K osobným údajom zákazníkov spoločnosti GLC s. r. o. môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti GLC s. r. o. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

K osobným údajom zákazníkov môžu mať prístup tieto subjekty

 • poskytovatelia IT služieb, zabezpečenia prevádzky systémov,
 • spoločnosť, ktorá prevádzkuje platobné systémy na potreby zaistenia platby, najmä v súvislosti s platbou kartou; v tom prípade, ak si u nás uložíte číslo vašej platobnej karty, budeme s touto spoločnosťou v úlohe spoločných prevádzkovateľov.

K osobným údajom zákazníkov spoločnosť GLC s. r. o. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti GLC s. r. o. voči oprávnenej osobe.

Práva zákazníkov spoločnosti GLC s. r. o.

 Zákazníci spoločnosti GLC s. r. o. majú nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa zákazníka (zákazník si môže od spoločnosti GLC s. r. o. vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti GLC s. r. o.),
 • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, zákazníci majú právo na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
 • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov/právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť GLC s. r. o. nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, zákazník má právo požiadať spoločnosť GLC s. r. o. o vymazanie jeho osobných údajov spracúvaných spoločnosťou GLC s. r. o.),
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť GLC s. r. o. o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, kým spoločnosť GLC s. r. o. preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
 • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak sa zákazník nazdáva, že spoločnosť GLC s. r. o. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať),
 • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť GLC s. r. o., aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť GLC s. r. o. požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).

Zákazníci spoločnosti GLC s. r. o. majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti GLC s. r. o. za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu GLC s. r. o., Plynárenská 6, Bratislava 821 09, alebo emailu zaslaného na emailovú adresu dpo@wmglc.com. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť GLC s. r. o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.

V prípade, že zákazníci spoločnosti GLC s. r. o. majú podozrenie na neoprávnené spracovanie ich osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

 Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu

(na marketingové účely)

Spoločnosť GLC s. r. o. využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť GLC s. r. o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že spoločnosť GLC s. r. o. získala na to ich predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.

Spoločnosť GLC s. r. o. spracováva osobné údaje svojich zákazníkov na účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou GLC s. r. o. a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, spoločnosť GLC s. r. o. prestáva spracovávať predmetné osobné údaje a bezodkladne ich likviduje.

 Používanie súborov cookies

Pri návšteve webového sídla spoločnosti GLC s. r. o. sa na počítači alebo inom elektronickom zariadení, prostredníctvom ktorého zákazník na sídlo pristupuje, ukladajú súbory cookies – malé textové súbory, vďaka ktorým si webové sídlo na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách zákazníka a spoločnosť GLC s. r. o. ich využíva s cieľom prispôsobiť obsah webového sídla záujmom návštevníkov a zabezpečiť nevyhnutnú funkcionalitu webového sídla.

Webové sídlo dáva zákazníkovi možnosť výberu – vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.

V prípade, že zákazník vyjadrí súhlas s ukladaním cookies, na počítači alebo inom elektronickom zariadení zákazníka dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov:

 • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača zákazníka automaticky vymažú,
 • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači zákazníka zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, prostredníctvom ktorého zákazník navštevuje webové sídlo spoločnosti GLC s. r. o.

Súhlas zákazníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre spoločnosť GLC s. r. o. využívať súbory cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača zákazníka, alebo ak zákazník vyjadri nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zákazníka zaniká.

V prípade, že zákazník vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve webového sídla spoločnosti GLC s. r. o., manuálne upravovať niektoré nastavenia a môže nastať situácia, že niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Spoločnosť GLC s. r. o. nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán ani na počítačoch a elektronických zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.

 Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa zákazníci môžu obrátiť na spoločnosť GLC s. r. o. elektronicky na emailovú adresu dpo@wmglc.com alebo písomne na adresu: Good Life Consulting s. r. o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti spracovávania osobných údajov zo strany spoločnosti GLC s. r. o. sa zákazníci môžu obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

www.dataprotection.gov.sk

o poskytnutí obyčajnej (nevýhradnej) licencie

Tento dokument je verejný návrh na uzavretie dohody (ďalej „návrh“ alebo „dohoda“) a spoločnosť International Financial Community Limited ho zverejňuje na stránke, aby sa s ním mohol oboznámiť neobmedzený okruh osôb s cieľom poskytnúť používateľovi právo používať programové vybavenie za podmienok obyčajnej (nevýhradnej) licencie.

Táto dohoda je verejným návrhom (ponukou) poskytovateľa licencie používateľovi, obsahujúcim zásadné podmienky dohody o poskytnutí práva na používanie programového vybavenia s tým, že si vlastník práv zachováva právo poskytnúť licenciu ďalším osobám (poskytovanie obyčajnej (nevýhradnej) licencie).

 1. VÝKLAD POJMOV

V tejto dohode sú uvedené slová a pojmy chápané nasledovne:

Vlastník práv, poskytovateľ licencie spoločnosť International Financial Community Limited, registračné číslo: 1491371, sídliaca na adrese 19 Waterfront Drive, P.O. Box 3540, RoadTown, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.

Nadobúdateľ licencie spoločnosť Good Life Consulting s. r. o., IČO: 47 737 689, DIČ: 2024088484 so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 98610/B, ktorej poskytovateľ licencie dáva právo na používanie programového vybavenia vrátane práva na poskytovanie licencií používateľom.

Používateľ – fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, súhlasila s podmienkami a uzavrela s poskytovateľom a nadobúdateľom licencie túto dohodu. Na prácu s programovým vybavením potrebuje každý používateľ osobné konto používateľa, nachádzajúce sa na stránke servisu vlastníka práv.

Licencia – jednoduchá (nevýhradná) licencia, dávajúca používateľovi právo používať programové vybavenie na lehotu, uvedenú v tejto dohode.

Programové vybavenie, PV – používateľská časť osobného konta servisu vlastníka práv, poskytujúca používateľovi rozšírené funkčné možnosti. Celé systémové programové vybavenie, mikroprogramové vybavenie, tvoriace súčasť servisu, a taktiež všetky opravy, aktualizácie, zlepšenia a nové verzie PV, poskytované v rámci servisu.

Návrh dohody, dohoda – táto sublicenčná dohoda o poskytnutí obyčajnej (nevýhradnej) licencie na právo používať programové vybavenie, ktorá sa uzatvára tak, že používateľ prijme návrh dohody.

Prijatie návrhu plné a bezvýhradné prijatie podmienok dohody používateľom prostredníctvom zakúpenia licencie. Aktivácia licencie na osobnom konte, faktické využívanie používateľskej časti osobného konta taktiež znamená, že používateľ prijal podmienky dohody, čo je porovnateľné s prijatím tohto návrhu.

Osobné konto – virtuálny nástroj osobnej samoobsluhy, tvoriaci súčasť servisu vlastníka práv, ktorý používateľovi poskytuje možnosť uskutočňovania personifikovaných krokov.

Servis – servis, nachádzajúci sa na stránke, poskytujúci používateľovi možnosť využívať všetky pre neho určené funkčné možnosti. Servis zahŕňa aj interface, programové vybavenie, ďalšie časti a služby nevyhnutné na riadne fungovanie. Všetky výhradné práva na servis (aj jednotlivé časti a služby, tvoriace jeho súčasť) patria vlastníkovi práv. Ani jedno z ustanovení tejto dohody sa nemôže chápať ako odovzdanie výhradných práv na servis (jeho jednotlivých súčastí) používateľovi.

Stránka – internetová stránka https://www.wellmax.eu, ktorej prostredníctvom sa uskutočňuje prístup k licenčnému programovému vybaveniu.

Stránka vlastníka práv – internetová stránka vlastníka práv http://www.wmifc.com, na ktorej sa poskytuje možnosť prístupu na osobné konto a uskutočňovania operácií v ňom vrátane získania licenčných kľúčov na programové vybavenie, a taktiež podmienky vyplatenia licenčnej odmeny.

Obchod nadobúdateľa licencie na internete – internetová stránka http://www. MyWellmax.sk, na ktorej majú nadobúdatelia licencie možnosť získať licenčné kľúče na programové vybavenie, a taktiež podmienky úhrady licencie.

Licenčný kľúč – kód aktivácie, ktorý predstavuje unikátny súbor znakov, generovaný vlastníkom práv – vývojárom PV a používaný na identifikáciu používateľov, ktorí majú právoplatný prístup do používateľskej časti osobného konta servisu vlastníka práv (programového vybavenia). Jeden licenčný kľúč poskytuje jednu licenciu na právo používania programového vybavenia.

Licenčná odmena – jednorazová platba za poskytnutie jedného licenčného kľúča, umožňujúceho používateľovi prístup do používateľskej časti osobného konta servisu vlastníka práv za podmienok obyčajnej (nevýhradnej) licencie.

Objednávka – požiadavka používateľa na kúpu a dodanie licenčného kľúča, vytvorená určeným spôsobom.

Platobná metóda – spôsob platby licenčnej odmeny používateľom.

Operátor platobnej metódy – tretia osoba – platobný systém, určený poskytovateľom licencie, ktorý umožňuje úhradu licenčnej odmeny a prijatie platby od používateľa. Operátor platobnej metódy nie je stranou tejto dohody.

 1. PREDMET DOHODY
  • V súlade s touto dohodou vlastník práv a nadobúdateľ licencie poskytujú (odovzdávajú) používateľovi právo používať programové vybavenie za podmienok obyčajnej (nevýhradnej) licencie, a používateľ za poplatok získava právo používať programové vybavenie spôsobom a za podmienok, stanovených v tejto dohode.
  • Vlastník práv garantuje, že je zákonným vlastníkom výhradných práv na programové vybavenie vrátane práv na rozširovanie licenčných kľúčov prostredníctvom internetového obchodu.
  • Všetky podmienky, uvedené ďalej v texte, sa vzťahujú tak na prístup k programovému vybaveniu celkovo, ako aj k  jeho všetkým jednotlivým častiam. PV sa musí používať v súlade s podmienkami tejto dohody a celou platnou legislatívou v oblasti autorského práva a duševného vlastníctva. Ak táto dohoda priamo nestanovuje inak, poskytovateľ licencie si ponecháva všetky príslušné práva, záujmy a prostriedky právnej ochrany.
  • Používateľ má právo používať programové vybavenie na celom území štátu – miesta pobytu používateľa. Používanie programového vybavenia za hranicami územia štátu – miesta pobytu používateľa je povolené. Poskytovateľ licencie má však právo žiadať od používateľa informáciu o štáte, na ktorého území servis používa.
  • Lehota poskytovania práv na používanie programového vybavenia je stanovená na celý čas platnosti obyčajnej (nevýhradnej) licencie. Licenčný kľúč, ktorý dáva právo používať PV, je platný počas celého obdobia platnosti licencie.

 

 1. SPÔSOB POSKYTNUTIA LICENCIE
  • Výšku platby (licenčnej odmeny) a lehotu poskytnutia obyčajnej (nevýhradnej) licencie určuje vlastník práv jednostranne a zverejnená je v príslušných častiach stránky vlastníka práv, internetového obchodu nadobúdateľa licencie, alebo v inej forme, konkrétne na internetových stránkach platobných metód. V určitých prípadoch si môže operátor platobnej metódy účtovať poplatok, ktorý nie je zarátaný do sumy určenej poskytovateľom licencie. Používateľ rozumie a týmto súhlasí s tým, že pri uskutočnení platby prostredníctvom niektorých platobných metód sa môže výsledná suma platby za poskytnutie licencie líšiť od výšky licenčnej odmeny, stanovenej poskytovateľom licencie.
  • Výška poplatku, ktorú uvádza vlastník práv v internetovom obchode alebo na iných stránkach, môže byť uvedená v dvoch alebo viacerých menách. Používateľ rozumie a týmto súhlasí s tým, že pri platbe prostredníctvom jednotlivých platobných metód môže operátor týchto metód používať výmenný kurz meny odlišujúci sa od toho, ktorý používa poskytovateľ licencie. V dôsledku toho sa môže suma, ktorú má používateľ zaplatiť, odlišovať od sumy, ktorú uvádza poskytovateľ licencie.
  • Poskytnutie licencie používateľovi sa uskutočňuje len pod podmienkou, že používateľ uskutoční príslušnú platbu v plnej výške. Pritom do prijatia potvrdenia o platbe v plnej výške má vlastník práv, nadobúdateľ licencie právo neudeliť používateľovi právo na používanie programového vybavenia.
  • Poskytnutie licencie na používanie programového vybavenia používateľovi pozostáva z poskytnutia licenčného kľúča. Poskytnutie licenčného kľúča sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si možno zvoliť na stránke vlastníka práv, v internetovom obchode nadobúdateľa licencie pri vytváraní objednávky.
  • Platí, že vlastník práv, nadobúdateľ licencie splnil svoju povinnosť poskytnúť licenčný kľúč, a používateľ prijal licenčný kľúč, ak bol licenčný kľúč riadne odoslaný spôsobom:
   • odoslania licenčného kľúča prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu, ktorú uviedol používateľ, alebo iným elektronickým spôsobom možným pri vytváraní objednávky;
   • dodania licenčného kľúča na fyzickom nosiči prostredníctvom doručovacej služby v prípade, ak takýto spôsob dodania umožňuje vlastník práv. Povinnosť poskytovateľa licencie riadnym spôsobom poskytnúť licenčný kľúč sa považuje za splnenú v momente faktického odovzdania fyzického nosiča zamestnancom doručovacej služby. Riziko náhodného zničenia nosiča alebo vzniku iných nepriaznivých dôsledkov prechádza na používateľa v momente, keď poskytovateľ licencie fakticky odovzdá nosič obsahujúci licenčný kľúč zamestnancom doručovacej služby a podpíše sprievodné doklady k tovaru.
  • V prípade, že výška licenčnej odmeny za poskytnutie licencie bola uvedená nesprávne, vlastník práv o tom informuje nadobúdateľa licencie, používateľa s cieľom potvrdiť objednávku v súlade so zmenenou výškou licenčnej odmeny. Ak nie je možné spojiť sa s používateľom, uvedená objednávka sa považuje za zrušenú. V prípade, že objednávka bola uhradená, vlastník práv, nadobúdateľ licencie vráti používateľovi uhradenú sumu za objednávku, a to takým spôsobom, akým bola zaplatená.
  • Výšku licenčnej odmeny môže vlastník práv zmeniť jednostranne. Pritom sa výška licenčnej odmeny v objednávkach vytvorených používateľom nezmení.

 

 1. VYTVORENIE OBJEDNÁVKY A JEJ ZAPLATENIE
  • Používateľ podáva žiadosť o poskytnutie licencie výberom z príslušnej ponuky a vytvorením objednávky na stránke vlastníka práv alebo v internetovom obchode nadobúdateľa licencie.
  • Platby uskutočňuje používateľ prevodom finančných prostriedkov v prospech vlastníka práv alebo nadobúdateľa licencie (v závislosti od spôsobu získania licencie) nimi podporovanými platobnými metódami. Zoznam dostupných platobných metód určuje poskytovateľ licencie jednostranne a uvádza ho v internetovom obchode alebo iným spôsobom.
  • Celkovú hodnotu objednávky tvorí sumár všetkých objednaných licenčných kľúčov. Cena za doručenie je zahrnutá do celkovej hodnoty objednávky.
  • Pri uskutočňovaní platby sa používateľ zaväzuje dodržiavať pokyny príslušných platobných metód a pravidlá platby, ktoré určil poskytovateľ licencie. Licencia na programové vybavenie sa používateľovi poskytuje výlučne pod podmienkou uskutočnenia platby presne podľa pokynov a dodržania pravidiel platby. Poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za odmietnutie platby používateľa z rozhodnutia operátora platobnej metódy alebo v dôsledku chyby operátora.
  • Používateľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní platieb uvádzať pravdivé údaje. Používateľ samostatne nesie všetky riziká vzniku negatívnych dôsledkov, spojených s uvedením nesprávnych údajov pri uskutočnení platby.
  • Podľa tejto dohody sa platba považuje za vykonanú riadnym spôsobom, ak boli pripísané finančné prostriedky na účet vlastníka práv alebo nadobúdateľa licencie (v závislosti od spôsobu získania licencie), alebo ak operátor platobnej metódy poskytne nadobúdateľovi licencie informáciu o riadnom uskutočnení operácie a odpísaní finančných prostriedkov z príslušného účtu používateľa.
  • Ak pre technickú chybu pri uskutočnení platby nedostane používateľ licenčný kľúč (licenciu), umožňujúci prístup do programového vybavenia, používateľ je povinný neodkladne to oznámiť nadobúdateľovi licencie. V takom prípade nadobúdateľ licencie vynaloží všetko nevyhnutné úsilie na to, aby používateľovi poskytol licenciu na používanie PV v rozsahu, za aký používateľ zaplatil.
  • Pri otázkach o pravidlách a spôsoboch používania platobných metód sa musí používateľ obracať priamo na operátorov platobných metód, ktoré si zvolil. Používateľ rozumie a súhlasí s tým, že pri otázkach vrátenia peňažných prostriedkov, ktoré zaplatil omylom alebo s porušením pravidiel platobných metód či legislatívy, sa musí obrátiť priamo na operátora príslušnej platobnej metódy.
  • Používateľ týmto potvrdzuje, že má právo používať platobné metódy, ktoré si zvolil, bez porušovania práv tretích osôb a legislatívy krajiny, na ktorej území sa uskutočňuje platba.
  • Používateľ sa zaväzuje kompenzovať poskytovateľovi licencie, vlastníkovi práv a ďalším tretím osobám všetky škody, ktoré im vzniknú v súvislosti s protiprávnym konaním používateľa vrátane platenia finančnými prostriedkami, ktoré mu nepatria.

 

 1. PODMIENKY A SPÔSOB POUŽÍVANIA
  • Pod podmienkou, že používateľ plní túto dohodu, poskytuje sa mu obyčajná (nevýhradná) licencia na používanie programového vybavenia prostredníctvom osobného počítača, mobilného telefónu alebo iného zariadenia s prístupom na internet v rozsahu a spôsobom, stanoveným v dohode.
  • Lehota udelenia práva (licencie) na používanie programového vybavenia začína plynúť v momente vydania a poskytnutia licenčného kľúča pod podmienkou uskutočnenia riadnej platby.
  • Lehota platnosti licenčného kľúča začína plynúť v momente jeho aktivácie v príslušnej časti osobného konta servisu vlastníka práv. Po uplynutí lehoty platnosti licenčného kľúča sa končí právo na používanie (licencia) programového vybavenia.
  • Spôsob používania licenčného kľúča:
   • Po získaní prístupu do osobného konta má používateľ právo podľa vlastného uváženia disponovať neaktivovanými licenčnými kľúčmi, ktoré mu boli poskytnuté, vrátane samostatného uskutočnenia ich aktivácie s cieľom predĺžiť právo na používanie programového vybavenia alebo ich odovzdania iným používateľom.
   • Aktivácia licenčného kľúča sa uskutočňuje prostredníctvom jeho zadania do príslušného okna na osobnom konte servisu vlastníka práv.
   • Každý licenčný kľúč je unikátny, jeho aktivácia je možná iba raz. Opakovaná alebo každá ďalšia aktivácia jedného licenčného kľúča nie je možná, akékoľvek pokusy sú nezákonné a považujú sa za ohrozenie duševného vlastníctva vlastníka práv.
  • Programové vybavenie poskytuje poskytovateľ licencie v aktuálnom stave, bez povinností poskytovateľa licencie poskytnúť záruku alebo bez akejkoľvek povinnosti odstrániť nedostatky, poskytnúť používateľskú podporu a zdokonaľovať ho.
  • Prístup k servisu:
   • Servis je prístupný pod podmienkou jeho funkčnosti. Používateľ súhlasí s podmienkou, že aj keď si zakúpi licenčný kľúč, prístup k servisu môže byť umožnený od momentu jeho pripravenosti. O pripravenosti servisu bude poskytovateľ licencie informovať dodatočne prostredníctvom oznámenia na stránke servisu alebo iným spôsobom.
   • Používaním servisu používateľ potvrdzuje svoj súhlas s dodržiavaním podmienok tejto dohody.
   • Poskytovateľ licencie má právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia používateľa, jednostranne obmedzovať, rozširovať, dopĺňať, modifikovať alebo iným spôsobom meniť servis, akékoľvek jeho časti a súčasti, vykonávať zmeny v dokumentoch.
   • Zmeny v servise a jeho jednotlivých častiach sa môžu vykonávať prostredníctvom vývoja a inštalácie nových súčastí programového vybavenia. Ich cieľom môže byť napríklad zdokonalenie alebo zmena funkčných možností, alebo pridanie nových údajov a príkazov do servisu, čo môže viesť k skončeniu alebo pozastaveniu práv na používanie jeho jednotlivých častí.
   • Poskytovateľ licencie má právo kedykoľvek pozastaviť fungovanie servisu na čas potrebný na vykonanie technických prác zameraných na zdokonalenie servisu, opravu a odstránenie porúch fungovania (s tým, že upozorní používateľa minimálne 1 hodinu vopred, v prípade pozastavenia funkčnosti stránky minimálne 24 hodín vopred).
   • Používateľ rozumie a týmto potvrdzuje, že uvedené činnosti sú neoddeliteľnou súčasťou procesu vývoja a fungovania servisu, a zároveň dáva poskytovateľovi licencie súhlas na ich uskutočňovanie bez predbežného upozorňovania používateľa. Takáto činnosť poskytovateľa licencie nie je porušením poskytovania prístupu k servisu a neznamená porušenie ustanovení tejto dohody.
  • V súlade s podmienkami dohody poskytovateľ licencie dáva používateľovi právo používať programové vybavenie nasledujúcimi spôsobmi:
   • Používateľ má právo používať nainštalované programové vybavenie – predmet duševného vlastníctva vrátane využívania jeho funkčných možností, prístupných používateľovi, aj prostredníctvom jeho reprodukcie na obrazovke príslušného technického zariadenia používateľa.
   • Uskutočňovať inú činnosť, nevyhnutnú na fungovanie predmetu duševného vlastníctva – programového vybavenia v technických zariadeniach používateľa v podobe a takým spôsobom, ktorý neprotirečí zvyčajnému používaniu počítačových programov, nenarúša a nepoškodzuje práva a záujmy autorov programového vybavenia ani vlastníka práv.
  • Poskytnutú licenciu (právo na používanie programového vybavenia) nie je možné vrátiť.

 

 1. OBMEDZENIA
  • Používateľ nemá právo podnikať nasledujúce kroky pri používaní programového vybavenia ani jeho jednotlivých súčastí:
   • Modifikovať alebo iným spôsobom prepracúvať programové vybavenie vrátane jeho prekladu do iných jazykov;
   • Uskutočňovať dekompiláciu, kopírovanie, rozširovanie alebo prepracovanie materiálov a údajov z programového vybavenia, disasemblovať, dešifrovať a uskutočňovať iné kroky (vrátane sublicenciovania, zverejňovania, dopĺňania, adaptácie alebo prekladu) s objektovým kódom programového vybavenia okrem prípadov, keď je to nevyhnutné a spôsobené realizáciou funkčných možností, prístupných jemu ako konkrétnemu používateľovi;
   • Používateľ nemá právo uskutočňovať inžiniersku analýzu servisu, na jeho základe vytvárať odvodené diela alebo sa akýmkoľvek iným spôsobom pokúšať obnoviť zdrojový kód programového vybavenia z jeho objektového kódu;
   • Narúšať celistvosť ochranného systému alebo uskutočňovať akúkoľvek činnosť zameranú na obchádzanie, odstránenie alebo deaktiváciu technických prostriedkov ochrany; používať akékoľvek kódy programov určené na vytvorenie chyby, odstránenie, poškodenie, imitáciu alebo narušenie celistvosti programového vybavenia, odovzdávanej informácie alebo protokolov;
   • Používateľ taktiež nemá právo používať nedovolené, nezákonné, falzifikované alebo modifikované zariadenie, programové vybavenie v kombinácii s programovým vybavením servisu;
   • Akýmkoľvek spôsobom sa pokúšať obísť alebo vypnúť akékoľvek mechanizmy šifrovania, autentifikácie alebo bezpečnostné systémy stránky;
   • Porušovať platné zákony alebo práva poskytovateľa licencie, vlastníka práv alebo tretích osôb v súvislosti s používaním programového vybavenia servisu;
   • Používať akékoľvek zariadenie alebo programové vybavenie s cieľom zabezpečenia fungovania programového vybavenia servisu v kombinácii s nedovoleným, nezákonným alebo pirátskym programovým vybavením alebo zariadením;
   • Nadobúdať licencie na systémové programové vybavenie servisu akýmkoľvek iným spôsobom okrem tých spôsobov šírenia, ktoré povoľuje poskytovateľ licencie;
   • Používať programové vybavenie servisu akýmkoľvek iným spôsobom ako v rámci samotného servisu a v kombinácii s povoleným programovým vybavením a zariadením, ako aj používať programové vybavenie servisu s cieľom vývoja, obnovy alebo rozširovania nepovoleného programového vybavenia alebo zariadenia, určeného na používanie v kombinácii so systémom servisu. Tieto obmedzenia platia v maximálnej možnej miere, prípustnej platnou legislatívou.
  • Akékoľvek práva, ktoré neboli výslovne poskytnuté používateľovi v súlade s touto dohodou, si ponecháva vlastník práv.
  • Vlastník práv si ponecháva právo používať predmet duševného vlastníctva v tých medziach, v akých bolo právo používania poskytnuté používateľovi.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ
  • Za neplnenie alebo nesprávne plnenie podmienok tejto dohody nesú strany zodpovednosť v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine pobytu poskytovateľa licencie.
  • Poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za obsah a fungovanie vonkajších stránok, t. j. stránok nachádzajúcich sa na cudzích doménach vo vzťahu k stránke.
  • Poskytovateľ licencie neberie na seba zodpovednosť za to, že programové vybavenie zodpovedá cieľom, s akými ho používateľ používa.
  • Poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za technické výpadky pri fungovaní zariadenia a programového vybavenia. Zároveň sa poskytovateľ licencie zaväzuje prijímať všetky primerané opatrenia na zabránenie takým výpadkom.
  • Poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za straty, ktoré vznikli používateľovi v dôsledku nenáležitej kúpy, odovzdania, alebo odovzdania aktivovaného licenčného kľúča ako neaktivovaného jedným používateľom druhému.
  • Ak sa v tejto dohode alebo v platných právnych predpisoch neustanovuje inak, poskytovateľ licencie si ponecháva právo jednostranne z akéhokoľvek dôvodu pozastaviť alebo úplne zrušiť platnosť tejto dohody, okrem iného vtedy, ak má poskytovateľ licencie dôvod podozrievať používateľa z uskutočňovania nezákonných krokov vrátane tých, ktoré sú spojené s vyplatením licenčnej odmeny. Pritom poskytovateľ licencie nie je povinný vyplatiť takému používateľovi akékoľvek kompenzácie vrátane náhrady minutých finančných prostriedkov, ak sa v tejto dohode alebo v platných právnych predpisoch neustanovuje inak.
  • Ak poskytovateľ licencie má dôvod domnievať sa, že používateľ uskutočňuje nezákonnú činnosť, spojenú s vyplatením licenčnej odmeny, poskytovateľ licencie má právo odovzdať príslušné informácie orgánom činným v trestnom konaní, aby ich preverili.
  • Poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za akúkoľvek činnosť používateľa, spojenú s používaním poskytnutých licenčných práv; za akékoľvek škody, ktoré utrpí používateľ v dôsledku straty a/alebo zverejnenia svojich údajov.
  • Poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť a nekompenzuje používateľovi škody spôsobené poruchami a/alebo chybami pri používaní programového vybavenia, vzniknuté v dôsledku nezákonnej činnosti používateľa alebo tretej strany.
  • Ak akákoľvek tretia strana vznáša poskytovateľovi licencie, vlastníkovi práv sťažnosti v súvislosti s tým, že používateľ porušil dohodu alebo platnú legislatívu, porušil práva tretej strany (vrátane práv na duševné vlastníctvo), používateľ sa zaväzuje nahradiť poskytovateľovi licencie, vlastníkovi práv všetky výdavky a straty vrátane vyplatenia akýchkoľvek kompenzácií a ďalších nákladov spojených s takou požiadavkou.

 

 1. OSOBNÉ ÚDAJE A OCHRANA SÚKROMIA
  • Na splnenie podmienok dohody používateľ súhlasí, že poskytne osobné údaje a zároveň dáva súhlas na ich spracovanie za podmienok tejto dohody a s cieľom jej riadneho plnenia. Pod osobnými údajmi sa rozumejú osobné informácie, ktoré používateľ samostatne poskytuje o sebe a ktoré sú nevyhnutné na prijatie dohody.
  • Poskytovateľ licencie zaručuje diskrétnosť vo vzťahu k osobným údajom používateľa a prístup k osobným údajom umožňuje len tým zamestnancom, ktorí tieto informácie nevyhnutne potrebujú na plnenie podmienok dohody, a zabezpečuje zachovávanie ochrany osobných údajov a bezpečnosti osobných údajov pri ich spracovaní uvedenými osobami. Poskytovateľ licencie sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť pri všetkých údajoch, získaných od používateľov, nezávisle od obsahu týchto údajov a spôsobu ich získania.
  • Ak používateľ prišiel o identifikačné údaje (používateľské meno/heslo) na prístup do osobného konta, má právo vyžiadať si uvedené údaje u vlastníka práv prostredníctvom odoslania žiadosti určeným spôsobom.
  • Poskytovateľ licencie, vlastník práv získavajú informácie o IP adrese používateľa – návštevníka stránky a internetového obchodu. Tieto informácie sa nevyužívajú na určenie identity používateľa ako návštevníka uvedených zdrojov.
  • Vlastník práv nenesie zodpovednosť za údaje, ktoré používateľ verejne poskytol na stránke.
  • Poskytovateľ licencie, vlastník práv majú právo využívať technológiu cookies (technológia umožňujúca webovému serveru odosielať servisné informácie do počítača používateľa a ukladať ju vo vyhľadávači). Touto dohodou dáva používateľ súhlas na získavanie, analýzu a používanie cookies vrátane tretích strán s cieľom vytvárania štatistiky a optimalizácie reklamných oznamov.
  • Podmienky ochrany osobných údajov a pravidlá spracovania osobných údajov sú uvedené v príslušných častiach stránok vlastníka práv, internetového obchodu poskytovateľa licencie.
  • Prijatím tejto dohody používateľ potvrdzuje svoj súhlas s podmienkami ochrany osobných údajov aj s pravidlami spracovania osobných údajov.

 

 1. RIEŠENIE SPOROV
  • Na vzťahy, ktoré neupravuje táto dohoda, sa uplatňuje právo Britských Panenských ostrovov.
  • Ak na strane používateľa vzniknú otázky a sťažnosti vo vzťahu k licencii, poskytovanej poskytovateľom licencie, používateľ má právo vznášať ich v písomnej podobe prostredníctvom odoslania listu alebo sťažnosti na adresu poskytovateľa licencie.
  • Strany prijmú všetky opatrenia na vyriešenie sporov a nezhôd, ktoré môžu vzniknúť pri plnení povinností, prostredníctvom dialógu.
  • Spôsob vyrovnania sporov, ktoré vyplynú z tejto dohody, v predsúdnom konaní, je pre strany záväzný.
  • Sťažnosti v písomnej podobe odosielajú strany poštou expresne alebo doporučene s doručenkou na adresu druhej strany.

 

 1. ÚPLNOSŤ DOHODY
  • Táto dohoda (vrátane podmienky licencie v písomnej podobe alebo ďalšie podmienky, ktoré môžu sprevádzať doplňujúce časti, aktualizácie a služby k programovému vybaveniu, poskytovanému vlastníkom práv alebo poskytovateľom licencie), a taktiež podmienky, ktoré sú zaradené do tejto dohody prostredníctvom internetových odkazov, tvoria úplnú dohodu o programovom vybavení a takýchto doplňujúcich častiach, aktualizáciách a internetových službách (okrem prípadov, keď vlastník práv alebo poskytovateľ licencie poskytujú iné podmienky s takýmito doplňujúcimi časťami, aktualizáciami a službami).
  • Po aktivácii licencie a spustení programového vybavenia používateľ môže a súhlasí s tým, že sa bude oboznamovať s podmienkami a materiálmi, zaradenými prostredníctvom odkazov do tejto dohody, zadaním príslušnej URL adresy do adresára vyhľadávača.
  • Používateľ sa zaväzuje prečítať si pred používaním programového vybavenia alebo služieb podmienky vrátane tých, ktoré sú uvedené prostredníctvom odkazov.
  • Používaním programového vybavenia a služieb vyjadruje používateľ svoj súhlas s touto dohodou a v nej uvedenými podmienkami. Táto dohoda zároveň obsahuje informačné odkazy, s ktorými oboznámenie sa a súhlas je nevyhnutnou podmienkou na používanie programového vybavenia.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Tento návrh (dohoda) je platný v takej podobe, v akej je zverejnený na stránke, uplatňuje sa a vykladá v súlade s právom Britských Panenských ostrovov a jeho platnosť trvá dovtedy, kým poskytovateľ licencie neodvolá návrh.
  • Poskytovateľ licencie si ponecháva právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia jednostranne vykonávať zmeny v podmienkach tohto návrhu (dohody). Zmeny vstupujú do platnosti pre používateľov a tretie strany od dátumu zverejnenia textu návrhu (dohody) v novom znení na stránke poskytovateľa licencie alebo od dátumu, uvedeného v návrhu.
  • Význam pojmov, uvedených v tejto dohode, sa nemení v závislosti od ich používania v texte dohody v jednotnom alebo množnom čísle.
  • Všetky textové informácie a grafické obrázky, zverejnené na stránke, sú vlastníctvom poskytovateľa licencie alebo tretích strán, zverejňujúcich tieto informácie podľa dohody s poskytovateľom licencie.
  • Ak takéto informácie a/alebo obrázky používa akákoľvek tretia strana bez súhlasu poskytovateľa licencie a/alebo vlastníka práv, ide o porušenie práv poskytovateľa licencie a/alebo vlastníka práv a môže mať za následok zodpovednosť podľa platných právnych predpisov.
  • Poskytovateľ licencie si ponecháva právo pozastaviť fungovanie stránky, internetového obchodu na vykonanie profylaxie alebo iných prác technického charakteru z akýchkoľvek iných dôvodov (v rámci možností počas noci alebo cez víkendy). Vlastník práv má právo vykonávať nevyhnutnú profylaxiu alebo iné práce po predchádzajúcom upozornení používateľa, prípadne aj bez upozornenia).
  • Neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia tejto dohody (návrhu) neznamená neplatnosť ostatných ustanovení.
  • Túto dohodu môže poskytovateľ licencie jednostranne meniť. Zmeny vstupujú do platnosti od momentu zverejnenia aktualizovanej verzie dohody.
  • Používanie servisu alebo autorizácia na osobnom konte servisu po tom, ako zmeny vstúpia do platnosti, znamená súhlas používateľa s týmito zmenami. Používateľ sa nezbavuje svojich záväzkov, ktoré predpokladá táto dohoda vrátane vykonaných zmien, ani keď sa používateľ s týmito zmenami v dohode neoboznámil.
  • Nesúhlas používateľa so zmenami v dohode. Používateľ nemá právo používať servis, ak nesúhlasí so zmenami, ktoré boli vykonané v dohode. V takomto prípade môže používateľ prestať používať servis. Ak používateľ nevyjadril želanie prestať používať servis, platí, že používateľ prijal podmienky tejto dohody vrátane vykonaných zmien.
  • Poskytovateľ licencie má právo kedykoľvek jednostranne skončiť túto dohodu so skončením možnosti používať servis v prípade jeho zrušenia. Poskytovateľ licencie pritom nevypláca nijaké kompenzácie, okrem toho nevypláca používateľovi ani finančnú náhradu akýchkoľvek funkčných privilégií.
  • Poskytovateľ licencie má právo kedykoľvek jednostranne skončiť túto dohodu v prípade, ak používateľ akokoľvek, aj jednorazovo poruší podmienky tejto dohody, podmienky používania servisu, poruší používateľskú dohodu a iné záväzné dokumenty, a taktiež podmienky používania iných produktov poskytovateľa licencie. Poskytovateľ licencie v takom prípade nevracia používateľovi finančné prostriedky ani nenahrádza straty.
  • Používateľ má právo kedykoľvek jednostranne skončiť túto dohodu so zachovaním povinností a zodpovednosti používateľa, vzniknutých do skončenia používania. Vtakom prípade všetky používané údaje a príkazy, spojené s osobným kontom, môže poskytovateľ licencie odstrániť bez práva na ich obnovu. Poskytovateľ licencie zároveň nie je povinný vyplácať používateľovi akúkoľvek kompenzáciu.
  • Táto dohoda sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi Britských Panenských ostrovov. Otázky, ktoré táto dohoda neupravuje, sa riešia v súlade so zákonmi Britských Panenských ostrovov. Akékoľvek spory, prameniace zo vzťahov, ktoré upravuje táto dohoda, sa riešia spôsobom, stanoveným v platnej legislatíve Britských Panenských ostrovov.
  • Licencia oprávňujúca používať programové vybavenie sa nezaťažuje daňou z pridanej hodnoty.

Používateľ sa zaručuje, že rozumie všetkým podmienkam licenčnej dohody (verejného návrhu) a prijíma ich bez výhrad a v plnom rozsahu.